.

2007/Mar/13

~*ห นั ง สื อ*~

เ ด็ ก ห ญิ ง เ ม ย์เคยถามคุณพ่อว่า

ทำไมบ้านเรา จึงมีหนังสือมากมายนัก

แล้วทำไม คุณพ่อจึงใช้เวลาส่วนใหญ่กับหนังสือ

คุณพ่อท่านตอบเมย์ว่า....

ก า ร อ่ า น คื อ ร า ก ฐ า น ที่ สำคั ญ ข อ ง ชี วิ ต

ตัวหนังสือทุกตัวอักษร ทุกพยางค์

มีบทบาทที่จะสร้างคนคนหนึ่งได้ทีเดียว

แล้ววันนี้ เค้าได้สร้างเมย์ขึ้นมาแล้วจริงๆค่ะ

. . . เ ม ย์ เ ด็ ก ขี้ โม้ . .

เ ม ย์ รั ก ห นั ง สื อ ทุ ก เ ล่ ม. . .

เ ม ย์ รั ก คุ ณ พ่ อ ค่ ะ

Comment

Comment:

Tweet


#5 by เมย์ขี้โม้ At 2007-03-13 21:33,