.

2007/Mar/16

รั ก แ ท้. . .ใ น คื น ห ล อ ก ล ว ง

อีกเพลงที่ฟังแล้ว..กลายเป็นเมย์ขี้แงทุกทีค่ะ

ทำไม..เค้าแต่งใด้เก่งจัง

สีของหยดหมึกคงผสมด้วย เม็ดน้ำตา กระมัง..2007/Mar/15

ต า ม ห า ค น ต า ม ใ จ

ไม่ต้องมาใกล้ไป แต่ต้องไม่เหินห่าง
ถ้าฉันอ้างว้าง อยู่ไหนต้องรีบมา
มีไรต้องพูดกัน แต่ต้องฟังฉันมากกว่า
แค่เนี้ยะไง

พยายามตามหาบางคน
ตามหาคนตามใจ สุดท้ายก็พบเธอ

ไม่รู้ว่าเธอนั้นจะใช่คนนั้นไหม
ไม่รู้ชอบคนที่เอาแต่ใจไหมเธอ
ถ้าฉันไม่ฟังแล้วยังจะรักฉันเหรอ
อย่างงี้ต้องลองดูสักครั้ง

ถ้าแอบไปจ้องใคร เธอก็ไม่ต้องขัด
ไม่ชอบผูกมัด แต่เธอห้ามมองใคร
เป็นคนไม่ชอบจำ ชอบทำเรื่องเล็กให้ใหญ่
แค่เนี้ยะเอง

พยายามตามหาบางคน
ตามหาคนตามใจ สุดท้ายก็พบเธอ

ไม่รู้ว่าเธอนั้นจะใช่คนนั้นไหม
ไม่รู้ชอบคนที่เอาแต่ใจไหมเธอ
ถ้าฉันไม่ฟังแล้วยังจะรักฉันเหรอ
อย่างงี้ต้องลองดูสักครั้ง

ฉันยอมให้เธอช่วยตามใจ

พยายามตามหาบางคน
ตามหาคนตามใจ สุดท้ายก็พบเธอ

ไม่รู้ว่าเธอนั้นจะใช่คนนั้นไหม
ไม่รู้ชอบคนที่เอาแต่ใจไหมเธอ
ถ้าฉันไม่ฟังแล้วยังจะรักฉันเหรอ
อย่างงี้ต้องลองดูสักครั้ง

ถ้าฉันไม่ยอมแล้วเธอจะยอมฉันไหม
ถ้าฉันไม่ไปแล้วเธอจะมาไหมเธอ
สมมุติฉันนอนแล้วเธอจะรอฉันเหรอ
อย่างงี้ต้องลองดูสักครั้ง ฉันยอมให้เธอช่วยตามใจ


2007/Mar/13

~*ห นั ง สื อ*~

เ ด็ ก ห ญิ ง เ ม ย์เคยถามคุณพ่อว่า

ทำไมบ้านเรา จึงมีหนังสือมากมายนัก

แล้วทำไม คุณพ่อจึงใช้เวลาส่วนใหญ่กับหนังสือ

คุณพ่อท่านตอบเมย์ว่า....

ก า ร อ่ า น คื อ ร า ก ฐ า น ที่ สำคั ญ ข อ ง ชี วิ ต

ตัวหนังสือทุกตัวอักษร ทุกพยางค์

มีบทบาทที่จะสร้างคนคนหนึ่งได้ทีเดียว

แล้ววันนี้ เค้าได้สร้างเมย์ขึ้นมาแล้วจริงๆค่ะ

. . . เ ม ย์ เ ด็ ก ขี้ โม้ . .

เ ม ย์ รั ก ห นั ง สื อ ทุ ก เ ล่ ม. . .

เ ม ย์ รั ก คุ ณ พ่ อ ค่ ะ